ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ ΕΠΕ έχει επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικής ισχύος 3.0MWh, με βλέψεις για νέες επενδύσεις σε αντίστοιχα έργα στο εγγυές μέλλον.

100% του ρεύματος που καταναλώνουμε παράγεται από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 250kWστην οροφή των ιδιόκτητων εγκαταστάσεών μας.

Με τη συνεχή εξέλιξη της υπηρεσίας MyAccount, η ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ ΕΠΕ στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της εκτύπωσης εντύπων (τιμολογίων, δελτίων αποστολής κλπ). Τα τιμολόγια και τα σχετικά παραστατικά των πελατών μας αναρτώνται στον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό, βελτιστοποιώντας την B2B επικοινωνία και μειώνοντας την κατανάλωση φυσικών πόρων.

Ο στόλος μας εξελίσσεται συνεχώς ώστε να απαρτίζεται από οχήματα κλάσης ρύπων EURO5 EEV και EURO6, με συνέπεια στις νομοθεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος.